Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Nizami Gəncəvi - 880

Nizami Gəncəvi ili - 2021: tammətnli məlumat bazası

28-02-2022 [ 13:45 ] [ oxunub:448 ]
printerA+ | A-

2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


 

  Akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli 

Azərbaycan ədəbiyyatının dünya gözəli

Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami dünyası 

Ədəbiyyat fatehi və əbədiyyətin fəthi

Nizami Gəncəvidən iqtibas

Nizami Gəncəvi ədəbi irsi: Heydər Əliyevdən – İlham Əliyevə

Nizami Gəncəvinin irsinə və ideallarına yenidən qayıdışa çağırış

Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə”si: Azərbaycan ədəbiyyatının şərəfnaməsi

Nizami Gəncəvi ilində Vaqif poeziyası günləri 

Nizamişünaslıqda dönüş mərhələsi

 

 Abid Həmid oğlu Tahirli (fil.f.d.)  

 Məhəmməd Əli Rəsulzadə: “Gəncəli şair, heç bir mübaliğəyə meydan verməmək üzrə ancaq və ancaq türk olmuşdur”

 Şeyx Nizami lövhələri, yaxud “... təvəqqe edirəm: kamalının nöqtə qədərini bizə bəxş edəsən”

 

 Almaz Qasım qızı Binnətova (Ülvi) fil.e.d.,dos.) 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı özbək elmi mənbələrində

 

 Ataəmi Bala Baba oğlu Mirzəyev (fil.e.d., dos.)

Azərbaycan epik şeirində qəzəl: Nizamidən Füzuliyə doğru

Nizami Gəncəvi "Xəmsə"sində Quran motivləri ("Yusif" qissəsi əsasında)

Nizami "Xəmsə"sində epik təhkiyə ilə lirik təqdimatın vəhdəti

 

  Aygün Ağabağır qızı Bağırlı (fil.f.d., dos.) 

Nizami Gəncəvi ədəbi yaddaşımızın “Ədəbiyyat qəzeti”ndə

Nizami Gəncəvinin ictimai idealı

Səməd Vurğunun nəzəri-estetik ideallarında Nizami Gəncəvi 

 

 Cavanşir Əziz oğlu Yusifli (fil.e.d., dos.)

Ey Şeyx Nizami...

Nizamini dərin hissiyyatlı kadrlar öyrənməlidir

 

  Elnarə Seydulla qızı Akimova (fil.e.d., dos.)

"Oğlum Məhəmmədə nəsihət" - uşaq ədəbiyyatının ilk örnəyi

Modern sənət prinsipləri kontekstində Nizami

Prezidentin “Gənc nəslin tərbiyə edilməsi” şağırışı kontekstində Nizami Gəncəvi irsi   

"Nizami Gəncəvi ili", yaxud Şərq dəyərlərinin dünyəviləşməsi

 

  Elnarə Elxan qızı Qaragözova  (fil.f.d.) 

Postmodern Azərbaycan nəsrində dekonstruksiya: Nizami Gəncəvi arxetipləri

 

Esmira  Seyfəl qızı Fuad (fil.e.d., dos.)

Nizami Gəncəvi ənənələri Şəhriyar yaradıcılığında

 

 

 Fəridə Əhəd qızı Əzizova  (fil.e.d., dos.)

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Azadə  Rüstəmovanın tədqiqatında

 

 Gülçin Ağamehdi qızı Babayeva (fil.f.d.) 

Nizami Gəncəvi irsi Barat Zəncaninin tədqiqatlarında

 

 

Xuraman Bəhmən qızı Hümmətova (fil.f.d., dos.) 

Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" məsnəvisində hind şahzadəsinin nağılında görünməyən məqamlarI        

 

İmamverdi Yavər oğlu Həmidov (fil.e.d., prof.) 

Nizami Gəncəvi irsi ərəb alimlərinin araşdırmalarında

 

Mətanət Qüdrət qızı Vahidova (fil.f.d.) 

Nizami yaradıcılığında sənətlərarası əlaqə bədii dünyagörüş modeli kimi

Nizami Gəncəvinin estetik görüşlərinin intermediallıq kontekstində analizi

 

Nizami Tağı oğlu Məmmədov (Tağısoy)(fil.e.d., prof.)

Nizami əsərlərinin rus tərcümələri və rus nəşrləri ilə bağlı qeydlər

 

 Nüşabə Həmid qızı Araslı (fil.e.d., AMEA müxbir-üzv)

“Nizami ili” bizə uğur gətirəcək

Nəvizadə Ətayinin “Xəmsə”sində Nizami ənənələri

Səadət günəşi birlikdən doğar

Nizami və  Güvahi etik-əxlaqi görüşlərində səsləşmələr

 

      Orxan Əli oğlu  İsayev

Şifahi xalq ədəbiyyatı Nizami yaradıcılığının qaynağı kimi

           Salidə Şəmməd qızı Şərifova (fil.e.d., prof.)                                    

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin janr özəllikləri

Şirindil Həsən oğlu Alışanov (fil.e.d., prof.)

 

Nizami Gəncəvi poeziyası Mir Cəlalın nəzəri şərhində

 

Siracəddin Qənimət oğlu Hacıyev (fil.f.d., dos.)

 Bizim Nizamini anmağa deyil, anlamağa ehtiyacımız var (Müsahibə)

Nizaminin ədalət xütbəsi

Nizami Gəncəvinin ədəbi kimliyi

 

Təhminə Kamran qızı Bədəlova (fil.f.d., dos.)

Nizami Gəncəvi irsi və “Qabusnamə”

Nizami Gəncəvi və Məhəmməd Ravəndinin “Rahət əs-südur...” əsəri

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında “Kəlilə və Dimnə” motivləri

Nizami Gəncəvi: “Heç bir hünər ədalətdən gözəl deyildir”

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” məsnəvisində tarixi şəxsiyyətlər

Nizami qələmində obrazlaşan simalar

Türk dünyasına səslənən “Qardaş qələmlər”in Nizami Gəncəvi sayı

Nizami Nizami və Həqiri “Leyli”lərini birləşdirən xətt: türk təfəkkürü

XX əsrin əvvəllərində dövri mətbuat Nizami Gəncəvi haqqında

Nizami Gəncəvi: poetik sözün elmi cövhəri

 

Vəfa Davud qızı Hacıyeva (fil.f.d., dos.)

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında amazon obrazının tarixi kökləri

 

   Vüqar Əhməd Mikayıl oğlu (fil.e.d., prof.)

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı dini-fəlsəfi-irfani kontekstdə

 

 Zəhra Abas qızı Allahverdiyeva (fil.f.d., dos.)

Nizami Gəncəvinin həm ata, həm də ana xətti ilə milli mənsubiyyətinin türk olduğunu faktlar sübut edir

Heydər Əliyev və Azərbaycan nizamişünaslığı

Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poeması haqqında bəzi qeydlər

Nizami Gəncəvinin nəsil şəcərəsi haqqında

Nizamişünaslığın tarixində yeni mərhələ

Nizami Gəncəvi və Sənai Qəznəvi

 

 Zakirə İmamverdi qızı Əliyeva (fil.f.d., dos.)

Nizami Gəncəvi ədəbi yaddaşımızın “Ədəbiyyat qəzeti”ndə

Azərbaycan–latış ədəbi əlaqələrində Nizami Gəncəvi:  biblioqrafik baxış

Nizami Gencevi'nin Eserlerinin Görsel Sunumları Milli Manevi Hafızamızı Canlandırma Aracı Olarak

Biblioqrafiyalar

Nizamişünas alimlərimiz Nizami Gəncəvi haqqında

Türkiyə alimləri Nizami Gəncəvi haqqında

Tacikistan alimləri Nizami Gəncəvi haqqında

Özbəkistan alimləri Nizami Gəncəvi haqqında

İran alimləri Nizami Gəncəvi haqqında

Gürcüstan alimləri Nizami Gəncəvi haqqında

ABŞ-Avropa alimləri Nizami Gəncəvi haqqında

Rusiya alimləri Nizami Gəncəvi haqqında

Kitablar

Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ərəb alimlərinin gözü ilə (2021) 

Nizami Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı (kollektiv monoqrafiya) (2021)

İsa Həbibbəyli. “Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” tanıtma kitabı (Azərbaycan, türk, ingilis, rus, alman, Çin, polyak, gürcü, Ukrayna, bolqar dillərində,2021)

İsa Həbibbəyli.  Nizami Gəncəviyə fəxriyyə (2021)

İsa Habibbeyli. Nizami Gencevi. Azerbaycandan Dünyaya (2021)

Nizami Gəncəvi almanaxı - II (2021)

Nizami Ganjavi. Almanac. III (2021)

Нушаба Араслы. Низами Гянджеви и турецкая литература (2021)

Азада Рустамова, Фарида Азизова.  В орбите слова Низами Гянджеви (2021) 

Хураман Гумматова. Низами Гянджеви и эзотеризм (2021)

Siracəddin Hacı. Nizami Gəncə­vinin “Yeddi gözəl” məsnəvi­sinin şərhi (2021)

Əlimuxtar Muxtarov. Nizami Gəncəvi obrazı bədii ədəbiyyatda (2021)

Shota Rustaveli and Nizami Ganjavi (Tbilisi, 2021)

 

Elektron resurslar

Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi ilə əlaqədar Milli Elmlər Akademiyasında işıq üzü görən nəşrlər 

Nizami Gəncəvi-880 - "Ədəbiyyat qəzeti"nin Xüsusi buraxılışı

2021-ci il - Nizami Gəncəvi ili

SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR