Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Kitablar

Abuzər Bağırov. Y.E.Bertels və Azərbaycan

Генезис Азербайджанского романа – Шарифова Салида

İsa Həbibbəyli. "Kitabi-Dədə Qorqud" - yazılı epos və ya epopeya

Salidə Şərifova. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində

İbrahim Yusifoğlu. Mənə bircə gilə göz yaşı bəsdi

Qəndab Haqverdi. Fədai şair Qaflantının həyatı və sənəti. Sənətkarın elmi pasportu - 26.

Salidə Şərifova.Qərb və Şərq ədəbiyyatında janr qarışığının nəzəri problemləri və ədəbi təsiri (rus dilində)

Aynurə Mahmudova. Füzuli ədəbi məktəbi. (XVI -XVIII əsrlər)

Azərbaycan poeziyasının Fikrət Qocası

Аида Фейзуллаева. Просторы мысли

Аида Фейзуллаева. В свете компаративистики

Salidə Şərifova. Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşma prosesi (XX əsrin əvvəllərinə qədər)

Nizami Gəncəvi. "Kəlilə və Dimnə" motivləri

İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Əsgərli və b. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala. I kitab

İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Ə.Əsgərli və b. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala. II kitab

Gülçin Babayeva. Həbibi: həyatı və sənəti

Fəridə Hicran. Zinət əşyalarının mifik anlamı

Fəridə Hicran. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı

Sənədlərin biblioqrafik təsvir qaydaları

Lətifə Mirzəyeva. Şəhriyarın Şimali Azərbaycan nəşrləri

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun beş ili akademik İsa Həbibbəyli ilə

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, II cild

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I cild

Lütviyyə Əsgərzadə. Hüseyn Cavid: mühiti və müasirləri

Tahirə Məmməd. XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası

Paşayeva A. Məni nə vədə Şuşaya yetirərsən? (Ə.B.Haqverdiyevin «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti haqqında)

Ədəbiyyat məcmuəssi - 70. (1946-2016): Biblioqrafik göstərici

Mahirə Quliyeva. Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından

Almaz Ülvi. Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı