Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2006 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:09 ] [ oxunub:136 ]
printerA+ | A-

Afaq Xürrəm qızı Ramazanova. Azərbaycan folklorunda qadın (ana) yaradıcılığı və onun poetikası. – 10.01.09. - Folklorşünas. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Araz Vaqif oğlu Xəlilov. Klassik Azərbaycan poeziyasında bədii müqəddimə. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Arzu Hüseyn qızı Hüseynova. Məmməd Səid Ordubadinin nəsrində cənubi Azərbaycan – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aygün Şükür qızı Əhmədova. Müasir Azərbaycan uşaq poeziyası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Elnarə Seydulla qızı Akimova. Müstəqillik dövründə ədəbi tənqid. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Əhməd Dürsun oğlu Kömürçü. Ərəb ədəbi tənqidinin inkişafında Qudamə ibn Cəfər mərhələsi. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Əssiyyət Kamil qızı Tinayeva. Müasir Azərbaycan nəsrində lirik – psixaloji istiqamət. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.08. – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Əzizağa Bayram oğlu Nəcəfov. Fizuli yaradıcılığında poetik fiqurlar. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Fazil Famil oğlu Abbasov. Müasir suriya ədəbiyyatında roman janrının yaranması və inkişafı. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xədicə  İsrafil qızı İskəndərli. Nizami və türklik. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Lalə Məzahir qızı Bayramova. “Min bir gecə” ərəb ədəbiyyatının ədəbi – mədəni abidəsi kimi. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Maral Yunis qızı Hüseynova. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə poeziya. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nərgiz İzzət qızı Bayramova. Müasir nəsrin janr və poetika axtarışları. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.08.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nuriyyə Fərhad qızı Ağayeva. XIX yüzillikdə - XX yüzilliyin əvvəllərində klassik ədəbiyyatın yayılmasında Şirvan məktəb və mədrəsələrinin rolu. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Rafiq Yusif oğlu Əliyev. XX əsr Azərbaycan poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ruhəngiz Aydın qızı Cümşüdlü. Fizulinin ərəbcə divanı. – 10.01.01. - Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı) – 10.01.02. Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sədi Saleh oğlu Sadiyev. Balkan Türklərinin ədəbiyyatı. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Solmaz Nemət qızı Hüseynova. Ərəb ədəbi dilində felin təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası. – 10.02.12. – Sami dillər. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Təranə Çərkəz qızı Şükürova. Müstəqillik qazanmış türk dövlətlərinin dillərində termin yaradıcılığının əsas meylləri. – 10.02.06. – Türk dilləri. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Təranə Əzim qızı Həşimova. XX əsr Azərbaycan poeziyasının Orta Asiya türk xalqlarının poeziyasına təsiri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı.(Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Vüsalə Azər qızı Səmədova. XV – XVII əsrlər türk təzkirələrinin strukturu və spesifikası. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Yaşar Hüccətülla qğlu Rzayev. Milli azadlıq şüurunun formalaşmasında Azərbaycan ədəbiyyatının rolu. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)