Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2009 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:14 ] [ oxunub:577 ]
printerA+ | A-

Adil Səməndər oğlu Tapdıqov. Mifoloji tiponimlər. – 10.02.19. – Dil nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Afət Elbrus qızı Ələkbərova. Oğuz qrupu türk dillərində felin növ kateqoriyasının tarixi inkişafı.– 10.02.06. – Türk dilləri. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Afina Əflatun qızı Məmmədli.Əhməd Cavad və Türkiyə. – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aidə Ağakərim qızı Paşayeva. Əfsəhəddin Hidayət “Divan”ının tekstoloji – filoloji tədqiqi.– 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Bahar Hüseynəli qızı Məmmədova. Balaş Azəroğlunun yaradıcılıq yolu. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Cavanşir Əziz oğlu Əliyev. Azərbaycan komediyasının poetikası.– 10.01.08. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Coşqun Ağa oğlu Zəkiyev. Ərəb filologiyası və ədəbiyyatının inkişafında türklərin rolu.– 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı). (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Dinarə Rauf qızı Əliyeva.Türk xalqlarının rusdilli yaradıcılığında bədii üslub.– 10.02.19. – Dil nəzəriyyəsi. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Dürdanə Adil qızı Səmədova. Azərbaycan və ingilis atalar sözlərinin tipoloji xüsusiyyətləri.– 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri üzrə alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülnarə Fəxrəddin qızı Əliyeva. Türk dillərində zaman kateqoriyası.– 10.02.06. – Türk dilləri. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülşən Teymur qızı Əliyeva. Azərbaycan füzulişünaslığının tarixi inkişaf mərhələləri.– 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xuraman Telman qızı Ağayeva. Azərbaycanda pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatı. - 05.25.03. – Kitabxanaşünaslıq,biblioqrafiyaşünaslıq; Kitabxanaşünaslıq. (Pedaqoji elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

İmamverdi Yavər oğlu Həmidov. Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin ərəb ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi problemləri. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı) – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Lalə Ağalar qızı Məsimova. Füzulidə və Şekspirdə eşq mövzusu. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı) – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Minəxanım Böyükağa qızı Gözəlova. Postmodernizm ədəbiyyatında Şərq və Qərb. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. – 10.01.08. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nəsib Cümşüd oğlu Göyüşov. Füzulinin sənət və mərifət dünyası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sara Yusif qızı Osmanlı. Azərbaycan müqayisəli ədəbiyyatşünaslığının təkamül meylləri: 1950 – 1980 – cı illər. – 10.01.08. – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sevinc Səyyad qızı Həmzəyeva. Azərbaycan – İngilis ədəbi əlaqələrinin inkişafında bədii tərcümənin rolu. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı). – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Səbinə Arif qızı Səlimova. Ərəb folkloru və bədii nəsrində ilkin abbasilər dövrünün təsviri. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı). (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Səriyyə Gülağa qızı Gündoğdu. Məhmət Akif Ərsoy yaradıcılığında ictimai problemlərin bədii təcəssümü. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Şəfəq Ənvər qızı Əlibəyli. Füzulinin farsca divanınin linqvo – poetik təhlili. – 10.02.08. – İran dilləri. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Şöhrət Qarakişi oğlu Bədəlov. Şah İsmayıl Xətayi və folklor. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.09. – Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Törə Kamal qızı Məmmədova.İlyas Əfəndiyevin nəsrində psixilogizm.– 10.01.08. – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ülkər İman qızı Əliyeva. “Azərbaycan yurd bilgisi”dərgisində folklorşünaslıq məsələləri. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ziyafət Ziya qızı Həbibova. Hümmət Əlizadənin folklorşünaslıq irsi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)