Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2013- avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:21 ] [ oxunub:137 ]
printerA+ | A-

Arəş Baharəli oğlu Mətləbi. Farsdilli poeziyada Azərbaycan üslubu. – 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Fars ədəbiyyatı). – 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Atif İslam oğlu İslamzadə. Oğuz epik ənənəsində Qazan Xan obrazı. – 5719.01 – Folklorşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Bilal Hüseynağa oğlu Hüseynov. Azərbaycan folklorunda əmək nəğmələri. – 5719.01 – Folklorşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Fatma Arif qızı Məcidova. Əmin Ər – Reyhani yaradıcılığında ərəb şərqi. – 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Firuzə Fikrət qızı Kərimova. Ən yeni rus və ingilis ədəbiyyatında ailə və cəmiyyət problemi. – 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (Rus ədəbiyyatı). – 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Gülnarə Ələddin qızı Seyidova. Azərbaycan dastanlarının araşdırılması problemləri. – 5719.01 – Folklorşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Gülsərən Hamlet qızı Ömərova. İngilis və Azərbaycan ədəbiyyatında sosial mühit və insan problemi. – 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

İbrahim Əhməd oğlu Dərvişi Kuhi. Cəlal Ale – Əhmədin nəsri. – 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Fars ədəbiyyatı). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

İslam Eynəli oğlu Qəribov. Məhəmməd Hadinin ədəbi – bədii irsi Azərbaycanın dövrü mətbuatinda. – 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı. Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Kamil Fikrət oğlu Adışirinov. İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı. – 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Nigar Nazim qızı Hüseynova. El şairi Miskinli Vəlinin poetik irsi. – 5719.01 – Folklorşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Nigar Vəliş qızı İsgəndərova. XIX əsr Amerika nəsrində Şərq mövzusu. – 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı). Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Nizami Murad oğlu Məmmədov. Məmməd Araz yaradıcılığında folklor motivləri. – 5719.01 – Folklorşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Rəna Ağacan qızı Əliyeva. Mövlud Süleymanlı yaradıcılığında folklor motivləri. – 5719.01 – Folklorşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Sahibə Xasay qızı Məmmədova. Hüseyn Cavid yaradıcılığında tarixilik və müasirlik. – 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Savaş Sabri oğlu Salih. Nabi “Divan”ının leksikası. – 5710.01 – Türk dilləri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Sevinc Bayram qızı Əlləzova. Növrəs İmanın həyat və yaradıcılığı. – 5719.01 – Folklorşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Səmayə Əlifxan qızı Kərimova. XX əsrin axırları XXI əsrin əvvəllərində Rus – Azərbaycan ədəbi əlaqələri. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (Rus ədəbiyyatı). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Səttər Əli qızı Durmaz. Çakəri Sinanın “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin filoloji – tekstoloji tənqidi. – 5717.01 – Türk xalqları ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Vəfa Zahid qızı İsgəndərova. Ənənəvi nağıl formulları. – 5719.01 – Folklorşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Yədulla Bəbir oğlu Ağazadə. Azərbaycan ədəbiyyatında satirik poeziyanın təşəkkülü və inkişafı. – 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı. Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Yusif Əsgər oğlu Əliyev. Ernest Hemenqueyin yaradıcılığında insanın bədii dərki. – 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Amerika ədəbiyyatı). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Almaz Həsən qızı Hüseynova. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı. – 5719.01 - Folklorşünaslıq. – 5718.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı. Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.

Səhər Hidayət qızı Orucova. Azərbaycan folklor materiallarının XIX əsrdə toplanılması, rus dilinə tərcüməsi və nəşri problemləri (SMORMPK-un materialları əsasında). - 5719.01 - Folklorşünaslıq. - 5715.01 – Ədəbiyyatı nəzəriyyəsi. Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın avtoreferatı.