Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2008 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:12 ] [ oxunub:162 ]
printerA+ | A-

Abbas Yaqut oğlu İbrahimov. “Xəridət əl - əcaib və fəridət əl – qəraib” abidəsinin tekstoloji tədqiqi” – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Cəlal Mirzağa oğlu Məmmədov.Türk mifoloji obrazlarının funksional – semantik xüsusiyyətləri. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. – 10.01.09. – Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Elnurə Loğman qızı Cavadzadə . Əli Tudə əsərlərinin dili və üslubu. – 10.02.01. - Azərbaycan dili. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Emin Famil oğlu Ağayev. Azərbaycan Mifologiya elminin inkişaf istiqamətləri.– 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Əli Abdulla oğlu Əliyev.Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Əfsanə İbad qızı Məmmədova. Orta əsrlər şairi Əbu ət – Tayyib əl Mütənəbbi poeziyasında əxlaqi – didaktik motivlər.– 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı. (Ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Flora Davud qızı Əlimirzəyeva. “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanlarının alman dilinə tərcüməsi və tədqiqi.– 10.01.09. - Ədəbiyyatşünaslıq. (Filologiya elmləri namiz doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülər Həsən qızı Abdullabekova.XIX – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan – Polşa ədəbi əlaqələri.– 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülşən Ələkbər qızı Qafarova. Hüseyn Cavidin dramaturgiyasında ideal və qəhrəman problemi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülşən Şıxmurad qızı Ağabəyova. “Babayi – Əmir” jurnalı və onun Azərbaycan satirasında mövqeyi.– 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülyaz Çərkəz qızı Rüstəmova. Azərbaycan uşaq nağılları.– 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Günay Ağaməhəmməd qızı Qarayeva. Müasir peyzaj lirikası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Həsənağa Hüseynağa oğlu Nəcəfov. Məğribi Təbrizinin həyat və yaradıcılığı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

İlahə Kamil qızı Məmmədli. XIX əsr Azərbaycan şairi Məşədi Əyyub Bakinin ədəbi irsi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

İradə Məzahim qızı Babayeva.İlyas Əfəndiyevin nəsr sənətkarlığı.– 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Könül Həmid qızı Hacıyeva. Bədr Şirvaninin həyat və yaradıcılığı.– 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Mahmud Qara oğlu Allahmanov. Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri.– 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Maqsud Rafiq oğlu İmrani. SMOMPK məcmuəsində parfmioloji vahidlər.– 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Mehman Zaman oğlu Məmmədov. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatinda məhəbbət mövzusunun təşəkkülü və inkişaf mərhələləri – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Məhsəti Rüstəm qızı İsmayıl. Naxçıvan əfsanələri. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nigar Fəxrəddin qızı İsayeva. XX əsr Azərbaycan hekayəçiliyində şifahi epik ənənədən istifadənin forma və üsulları – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.Mətnşünaslıq. – 10.01.09. Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nigar Məhəmməd qızı Daşdəmirova. Hükayə janrlı bədii mətndə müəllif sözləri.– 10.02.19. – Dil nəzəriyyəsi. 10.02.04.German dilləri. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Pərvanə Məstan qızı Bayram. Qarabağlı Seyid Mir Həmzə Nigarinin həyatı, yaradıcılığı və türkcə divanının poetik strukturu.– 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.08. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ramil Manaf oğlu Əliyev. Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları.– 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Rəhman Salman oğlu Həsənov. Əhməd Cavadın yaradıcılıq yolu. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Rövşən Tofiq oğlu Əlizadə. Azərbaycan Folklorunda təbiət kultları ilə bağlı inanclar.– 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Samir Elman oğlu Mustafayev. Azərbaycan folkloru və milli düşüncə sistemi. – 10.01.09. - Folklorşünüslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Səməngül Hüsü qızı Qafarova. Azərbaycan xalq lirik şerində bədii üslub xüsusiyyətləri.– 10.01.09. Folklorşünaslıq. - . (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sevda Nüsrət qızı Sərkarova. “Koroğlu” eposunun ingilisdilli qaynaqlarda dəyərləndirilməsi.– 10.01.08. – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. – 10.01.09. Folkloeşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Səyyarə Hüseyn qızı Qasımova. Aşıq Hüseyn Bozalqanlının həyatı və sənəti. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Təranə Məhəmməd qızı Əzimova. Anar Dramaturgiyasında psixologizm.– 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Vəfa Cavanşir qızı Rzayeva. Azərbaycan ədəbi dilinin publisistik üslubu. – 10.02.01. - Azərbaycan dili. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)