Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2014 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:29 ] [ oxunub:122 ]
printerA+ | A-

Əlincək Əliəkbər Radpur.  Müasir Cənubi (İran) Azərbaycan şeiri (1960-2005) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 5716.01 

Eyvazov Anar Eldəniz oğlu. Klassik ərəb ədəbiyyatında xütbə janrı [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5718.01

Qəhrəmanova Çinarə Məhəmməd qızı. S. Rəhimovun əsərlərində dialektizmlərin linqvistik xüsusiyyətləri ("Saçlı" romanı və hekayələri əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 

Nağıyeva Ruhiyyə Sədrəddin qızı. Müasir Azərbaycan nəsrində qəhrəman və mühit problemi (Sabir Əhmədovun yaradıcılığı əsasında) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01 

Dinmühəmmədi  Nüsrətulla Ramazanəli oğlu. XX əsr İran poeziyasında ədəbi cərəyanlar [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5718.01 

Məmmədova  Məlahət Yusif qızı. İlyas Əfəndiyevin dram əsərlərində qəhrəmanların tipologiyası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01

Müslümova, Ofelya Surxay qızı.Alman və Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında tipoloji oxşarlıqlar (1900-1945-ci illər) : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01 ; 5718.01

.Süleymanova Mələk Vasif qızı. XV əsr Azərbaycan poeziyasında başlıca motivlər (Gülşəni və Kişvərinin anadilli yaradıcılığı əsasında): filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01 /M. V. Süleymanova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU

Vahidova Mətanət Qüdrət qızı. Seyid Əzim Şirvaninin lirikası : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01