Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2011 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:18 ] [ oxunub:144 ]
printerA+ | A-

Anar Vəzir oğlu Məsimov. 1980 – 1990 - cı illərdə Azərbaycan poeziyasında milli vətənpərvərlik mövqeyi. – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Asif Heydər oğlu Rüstəmli. Cəfər Cabarlı və ədəbi-mədəni mühit. – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aynur Qəhrəman qızı Rzayeva. Xalq yazıçısı Elçinin nəsrində folklorizm. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Fidan Atakişi qızı Qasımova. Azərbaycan folklorunda mədəni qəhrəman və onun transformasiya formaları. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Həsən Abuzər oğlu Qarayev. Azərbaycan epik folklorunda faciəvilik. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xəyalə Oruc qızı Əliyeva. Məmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Kəmalə Fətəli qızı İsayeva. Müasir Azərbaycan poeziyasında qoşma. – 10.01.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Könül Kamil qızı Həsənova. “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanında ənənəvi süjetlər. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Qivami Niyazi oğlu Qasımov. Gəncə ədəbi mühiti (1900 – 1930 – cu illər). – 10.01.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Mehman Qaraxan oğlu Əliyev. Molla Vəli Vidadinin poetik irsi. – 10.01.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nail Məhəbbət oğlu Qurbanov. Azərbaycan folklorunda mifoloji kosmoqonik görüşlər. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nazəndə Sabir qızı Hacıyeva. Cabir Novruzun yaradıcılıq yolu. – 10.01.09 – Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nemət Yusif oğlu Qasımov. Zodlu Abdullanın yaradıcılığı. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nuranə Firidun qızı Əsədullayeva. Hüseyn Cavidin “Azər” poeması. – 10.01.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Rəfayət Xalid qızı Əlimirzəyeva. Nəriman Nərimanovun yaradıcılığında maarifçi ziyalı problemi. – 10.01.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Seyran Salman oğlu Qaibov. Xəstə Qasımın poetik irsi. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Tacir Şaban oğlu Qurbanov. Ağbaba aşıq mühiti. – 10.01.09 – Foloklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Yaqut Sabir qızı Quliyeva. Mahmud Kaşğarinin “Divani Lüğəti – İt – Türk” əsərində oğuz leksiyası. – 10.02.06 – Türk dilləri (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Zöhrə Sultan qızı Əliyeva. XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi – nəzəri fikri və fransız maarifçiliyi. – 10.01.01. – Azərbaycan ədəbiyyatı, Dünya ədəbiyyatı /Fransız/ ədəbiyyatı.- 10.02.06. (Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Zülfiyyə Adəm qızı Şükürova. Elçinin dramaturgiyasında qəhrəman problemi. – 10.01.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)