Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2010 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:15 ] [ oxunub:133 ]
printerA+ | A-

Afaq Xəlil qızı Yusifli. Füzuli irsi və 1920 – 60 – cı ıllər Azərbaycan poeziyası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Afət Əbdülhəsən qızı Qədirova. Cəfər Cabbarlının dramaturgiyasında romantik qəhrəman problemi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aidə Ədib qızı Həsənova. Seyfi Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dili. - 10.02.19. - Dil nəzəriyyəsi. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aqşin Azas oğlu Dadaş-zadə. Azərbaycan ədəbi tənqidində dramaturgiya məsələləri (1940 – 50 – ci illər) – 10.01.08- Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı )

Almas Qasım qızı Binnətova. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında özbək klassiklərinin yaradıcılığı. – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı. - 10.01.02. - Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Araz Qurbanəli oğlu Əsədov. Qazi Bürhanəddin və folklor. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aslan Əhmədxan oğlu Bayramov.”Dədə Qorqud” kitabında adlar və Qafqaz arealında onların tiponimləşməsi. – 10.02.01- Azərbaycan dili (Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aybəniz İbrahim qızı Əliyeva – Kəngərli. Azərbaycan folklor kitabı: qaynaqları, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri. – 10.01.01 - Folklorşünaslıq. – 05.25.03. - Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq. (Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aygün Ağabağır qızı Bağırova. Səməd Vurğunun nəzəri – estetik görüşlərində klassik irs problemi. – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Azər Adil oğlu Əliyev. Müasir ədəbi – bədii tənqid: ideya – estetik prinsiplərin yenidən dəyərləndirilməsi problemi (1985 – 1994 – cü illər). – 10.01.08 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.Mətnşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Azər İmamverdi oğlu Əbilov. Hüseyn Cavid yaradıcılığının ədəbi – fəlsəfi qaynaqları. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Bayram Bürhan oğlu Gündoğdu. Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Elmira Əli qızı Mustafayeva. Nəriman Həsənzadənin yaradıcılığında tarıxılık və müasirlik. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Eşqanə Akif qızı Babayeva. Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılıq yolu. – 10.01.02 - Türk xalqları ədəbiyyatı(Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Əlizadə Bayram oğlu Əsgərli. XX əsr Azərbaycan ədəbi - nəzəri fikrində milli ideal və xalq taleyi problemi. – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Fərqanə Aydın qızı Əliyeva. “Əmrah” dastanının türkmən versiyası: genezisi və formalaşması. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Hafizə Mobil qızı Abdinova. Nəriman Nərimanovun dram əsərlərinin dili və üslubu. – 10.02.01. - Azərbaycan dili. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xanım Bayram qızı Mustafayeva. Azərbaycan ədəbi – nəzəri fikrində və tənqidində uşaq ədəbiyyatı məsələləri. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xanım Rza qızı Sultanova. XIX əsr rus yazıçılarının əsərlərində şərq qadınının bədii obrazı. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı. (Rus ədəbiyyatı). – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xatirə Adil qızı Abdullayeva. Cənubi Azərbaycan şeirinin dili. – 10.02.01. - Azərbaycan dili (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Kəmalə Əndəhət qızı Ələkbərova. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində osmanlı türkcəsi elementləri – 10.02.06. – Türk dilləri (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Qalib Əmirağa oğlu Sayılov. Müasir Şirvan aşıqlarının yaradıcılığı. (1950 – 1980 – cı illər) – 10.01.09 - Folklorşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Lamiyə Cəfər qızı Nəcəfova. “Kitabi – Dədə Qorqud rus tərcümələrində və tədqiqatlarında. – 10.01.03 - Dünya ədəbiyyatı. (Rus ədəbiyyatı). – 10.01.09. Folklorşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Leyla Zeynal qızı Gərayzadə .Azərbaycan və Orta Asiya rusdilli yazıçılarının yaradıcılığında milli və ümumbəşəri amillər. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

 Ləman Rəsul qızı Bayramova. Şıxəli Qurbanovun elmi ədəbi irsi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Rəna Nurəddin qızı Həsənova. XIX əsrin sonu XX – ci əsrin əvvəllərində bədii ədəbiyyatda qadın problemi. – 10.01.03. Dünya ədəbiyyatı. (Norveç ədəbiyyatı). – 10.01.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ramazan Oruc oğlu Qafarov. Azərbaycan türklərinin mifologiyası. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Raminə Rza qızı Məmmədova. Azərbaycan ədəbi fikrində Avropa ədəbiyyatına intiqrasiya. – 10.01.00. – Dünya ədəbiyyatı (Avropa ədəbiyyatı). – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

 Sevil Nəriman qızı Məmmədəliyeva. Avropa ədəbi – tənqidi fikrində Azərbaycanın qadın şair və yazıçıları. - Dünya ədəbiyyatı. (Avropa ədəbiyyatı). – 10.01.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.03. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Səbinə Müzəffər qızı İsayeva. Aşıq Şəmşirin yaradıcılığı. – 10.01.09. – Folklorşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Şəfəq Xasay qızı Cabbarova. Məhəmməd Füzulinin türkdilli bədii əsərlərində semantik – üslubi vasitələr. – 10.02.01- Azərbaycan dili (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Şəhla Abdulla qızı Abdullayeva. Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt – teyr” əsəri və Azərbaycan ədəbiyyatı. 10.01.03. Dünya ədəbiyyatı. (Fars ədəbiyyatı). – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Tariyel Seyfəddin oğlu Qəni. XIX əsrin sonu XX əsrin birinci yarısı şirvan xalq poeziyasının inkişaf təmayülləri. – 10.01.09. – Folklorşünaslıq. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)