Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2007 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:10 ] [ oxunub:151 ]
printerA+ | A-

Abuzər Musa oğlu Bağırov. J.E.Bertels Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (Rus ədəbiyyatı). (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı) 

Aygün Səhrab qızı Həsənova. Azərbaycan ədəbiyyatında Şeyx Şamilin bədii obrazı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı) 

Bəxtiyar Qibləli oğlu Məmmədov. Azərbaycan bədii publisistikasının inkişaf meylləri və sənətkarlıq məsələləri. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı) 

Elçin Hüseynağa oğlu Abbasov. “Koroğlu” eposunun poetikası. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Elmira Fikrət qızı Məmmədova. Müasir Kipr Türk poeziyasının formalaşmasında Osman Türkayın rolu. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı) 

Ətrabə Bayram qızı Hüseynova. XX əsr Azərbaycan poeziyasının ingilisdilli mənbələrdə dəyərləndirilməsi. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (İngilis dili) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Fərəh Cabbar qızı Cəlil. Türk və Slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. - 10.01.08. – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Göyərçin Abid qızı Mustafayeva. Əhməd Cavad yaradıcılığında milli – istiqlal problemi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı) 

Gözəl Firudin qızı Ağayeva. Təbriz ədəbi mühiti (1941 – 1946). – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülağa Məmmədhəsən qğlu Hüseynov. Əhməd Cəfəroğlunun folklorşünaslıq irsi. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülxani Vaqif qızı Şükürova. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında folklor motivləri. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xalidə Faiq qızı İslamzadə. Dini və tarixi mənbələrdə Zülqərneynin şəxsiyyəti. – 19.00.13. – Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xanımana Fətəli qızı Manaflı. 60 – 70 – ci illər Azərbaycan nəsrində folklorizm. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xatirə İsrafil qızı Məmmədova – Rəhimova. XIX əsr Göyçə el şairi Şişqayalı Aydının yaradıcılığı. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı) 

Xoşbəxt Təyyan qızı Əliyeva. “Dədə Qorqud” obraz və süjütləri bədii ədəbiyyatda. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

İslam Hüseyn oğlu Sadıqov. Azərbaycan folklorunda “Koroğlu” poetik ənənəsi. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

İsmayıl Aydın oğlu Ağayev. İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında tarixi mövzu və müasirlik. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Kəminə Həvil qızı Məmmədova. XIII əsr farsdilli bədii nəsri. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı) 

Qiymət Məmmədiyə qızı Məhərrəmli. Şahin Fazil “Divan”ı və klassik ədəbi ənənələr. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Lalə Həsaməddin qızı Əliquliyeva. Məhəmməd Hadi yaradıcılığında Fizuli ənənələri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Lamiyə Sabir qızı Süleymanova. Süleyman Çələbi Bursalının “Vəsilətün – nicat” əsərinin tekstoloji tədqiqi və elmi – tənqidi mətni. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Leyla Hüseyn oızı Həsənzadə. 50 – 60 – cı illər Azərbaycan nəsrinin poetikası. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Muxtar Kazım oğlu İmanov. Azərbaycan folklorunda gülüşün genezisi və poetikası. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nailə Balabəy qızı Mustafayeva. XIX - XX ci yüzilliklərdə Məhəmməd Fizuli lirikası əsasında yazılmış təxmislər. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Natəvan Seyid qızı Mustafayeva. Rəfiq Zəka yaradıcılığında türkçülük və Türkiyə. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nüşabə Fehruz qızı Hüseynova. Azərbaycan ədəbi – nəzəri fikrində realizm problemi. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Reydanə Almaz qızı Cumanova. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan poeziyasında satirik portretin tipologiyası. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Reyhan Sənan qızı Aydəmirova. Bahar Şirvaninin yaradıcılığı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (Fars ədəbiyyatı). (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Roida Oktay qızı Rzayeva. Müasir Türkiyədə modernləşmənin sosial – mədəni təhlili. – 19.00.13. – Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sevda Qulu qızı İmanova. Azərbaycan xalq inancları və kiçik janrlar. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Səadət İlyar qızı Vahabova. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin poetikası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Simuzər Əliyulla qızı Əliyeva. Hüseyn Arif və şifahi xalq ədəbiyyatı. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Şəmil Kamil oğlu Sadıqov. Hüseyn Cavid yaradıcılığında qəhrəman konsepsiyası. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Tahir Talib oğlu Orucov. Qaravəlli janrının poetikası. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Tənzilə Səttar qızı Əliyeva. Teymur Elçinin yaradıcılığı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ülviyyə Nəriman qızı Hüseynova. Əhmədbəy Ağaoğlunun ədəbi – tənqidi görüşləri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Veydəddin Həsən oğlu Pirəliyev. Firudin bəy Köçərlinin publisistikası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Vəfa Muradxan qızı İbrahimova. Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. – 10.01.08. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)