Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2012 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:19 ] [ oxunub:131 ]
printerA+ | A-

Arzu Fikrət qızı Dadaşova. "Şair Məmmədhüseyn: həyatı, mühiti və yaradıcılığı" – 10.01.09- Folklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ataəmi Balababa oğlu Mirzəyev. "Azərbaycan bədii tərcümə tarixində Füzuli mərhələsi" – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Baba Maqsud oğlu Babayev. "Azərbaycan realist nəsrində satiranın təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və problemləri (1850-1920-ci illər)" – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Bayeş Jabar Ziyara. "Омар Хаям и восточно-славянские литературы" – 10.01.03- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Çinarə Tofiq qızı Mütəllimova. "Azərbaycan və ərəb qəhrəmanlıq dastanlarında oxşar süjet və motivlər" – 10.01.09 - Folklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ələmdar Qəmbər oğlu Bayramov. "Səməd Vurğunun obrazlar sistemi" – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı  (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Fidan Nizaməddin qızı Abdurrəhmanova. "Müasr Azərbaycan poeziyasında psixologizm."  - 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Hüsniyyə Hüseynəli qızı Sadıqova. "Проблемы перевода эпического текста" – 10.01.09 - Folklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Jalə Hafiz qızı İsmayılova. "XX əsr rumın ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri" – 10.01.03 - Dünya ədəbiyyatı (Rumın ədəbiyyatı), (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

İradə Çingiz qızı Həsənova. "Yeni Azərbaycan və rus nəsrinin folklor-mifoloji qatı" – 10.01.09 - Folklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ramin Novruzəli oğlu Allahverdiyev. "Azərbaycan təqvim miflərinin semantikası" – 10.01.09 - Folklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sevinc İsgəndər qızı Mirzəyeva. "Folklor süjet və motivlərinin müasir ədəbiyyatda əksi" – 10.01.09 - Folklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev. "Oğuz mifinin strukturu" – 5719.01- Folklorşünaslıq (Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Tamara Ramazan qızı Donoçova. "Çağdaş nəsrimizdə xalq mənəviyyatının bədii təcəssümü" – 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ülkər Qəzənfər qızı Ələkbərova. "Türk xalqları folklorunun toplanması və tədqiqində Q.N.Potaninin rolu" – 10.01.09 - Folklorşünaslıq (Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Yaqub Məhərrəm oğlu Babayev. "Anadilli Azərbaycan ədəbiyyatının poetikası (XIII-XIV əsrlər) – 10.01.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı. - 10.01.08.- Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq. (Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)