Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Dissertation council. Dissertations

Allegory in classical Azerbaijani literature (XII-XVI centuries): defence of doctoral thesis

14-11-2017 [ 14:06 ] [ read:87 ]
printerA+ | A-
45731

Lalə İkram qızı Əlizadə

KLASSİK AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA ALLEQORİYA
(XII-XVI ƏSRLƏR)

5716.01–Azərbaycan ədəbiyyatı
Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaqüçün təqdim olunmuş dissertasiyanın

Müdafiəsi “ 14 ” noyabr 2017 –cı il saat “_14-30”-da Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini
keçirən D.01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

OTHER NEWS