Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

Dissertation council. Dissertations

South topic in artisitc prose of Mirza Ibrahimov-defence of thesis

30-10-2017 [ 14:07 ] [ read:77 ]
printerA+ | A-
63721

Qəndab Əjdər qızı Əliyeva

Mirzə Ibrahimovun bədii nəsrində  Cənub mövzusu - 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı

Müdafiə  31oktyabr  2017-ci il il saat 16:00 -da AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İns­ti­tu­tunun nəzdindəki filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.131 - Dissertasiya Şurasının iclasında ke­çiriləcəkdir.

Ünvan: Az-1143, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti 115, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elektron akt zalı, IV mərtəbə.

OTHER NEWS