Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Elmi-tədqiqat şöbələri

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və ədəbi abidələr şöbəsi

Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Nizamişünaslıq şöbəsi

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Füzulişünaslıq sektoru

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

XX əsr (sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı

Türk xalqları ədəbiyyatı

Dünya ədəbiyyatı və komparativistika

Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələri

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Ədəbi tənqid

Mətbuat tarixi və publisistika

Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələri