Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
ELM /

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Aqil İslamlı. 60-80-ci illər Azərbaycan poeziyasında Nazim Hikmət ənənəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Zalxa Orucova. Hüseynbala Mİrələmovun nəsrində insan və zaman problemi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Aytən Əliyeva. Mir Cəlalın elmi və ədəbi irsinin nəşri və biblioqrafiyası: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Güntəkin Musayeva. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında folklor janr variantları: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Gülnarə Həsənova. Lev Tolstoy yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatında resepsiyası: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Vüsalə İbrahimova. ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusunda əsərlərin janr xüsusiyyətləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Sima Şəfizadə. Müasir Azərbaycan və Türkiyə hekayələrində milli xarakter problemi (1995-2015):filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Nərmin Məmmədova. Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühiti: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Şəhanə Əliyeva. Azərbaycan dramaturgiyasında semiotik kodlardan istifadə prinsipləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Loğman Əliyev. Əli İldırımoğlu yaradıcılığiıda milli-mənəvi özünüdərk: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Çevik Ali İhsan Erdoğan. Qasim Tinistanovun elmi-ədəbi görüşləri: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Pərvanə Məmmədli. Cənubi Azərbaycanda milli mətbuat və ədəbi-bədii fikrin inkişaf mərhələləri: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Gülnar Yunusova. Haruki Murakaminin yaradıcılığında postmodernizm: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Xanım Sultanova. XX yüzil Azərbaycan poeziyasinda mifopoetik ənənə: Filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Günel Şıxaliyeva. Əli bəy Hüseynzadə və Qərbi Avropa ədəbi-nəzəri fikri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Rəqsanə Zeynalova. Şamil Salmanovun elmi-ədəbi irsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Xəyalə Cəfərova. Müasir nəsrdə mistifikasiya ideya-estetik vasitə kimi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Fikrət Əhmədov. Bulud Qaraçurlu Səhəndin həyatı və yaradıcılığı: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Şəfa Əliyeva. Azərbaycan tənqidi realist dramaturgiyasında dialoq və monoloq: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Gülnarə Məmmədzadə. Müstəqilik dövrü Azərbaycan şeirinin struktur və semantik təhlili

Ülkər Məmmədova. Eynəlqüzat Miyanəçinin ədəbi-bədii irsi: filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya

İlhamə Baxşəliyeva. Azərbaycan romaninda tarixi və bədii həqiqət (1930-1950-ci illər): Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Mehri Quliyeva. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan hekayəsinin poetikası

Eşqanə Babayeva. 1920-1940-cı illər Türk romanında bədii konflikt: Elmlər doktoru dissertasiyası

Gülnar Qasımlı. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrının inkişaf yolu və xüsusiyyətləri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Zöhrə Fərəcova. “İRŞAD” qəzetində ədəbiyyat məsələləri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Nurlanə Məmmədova. Məsud Əlioğlunun ədəbi-tənqidi görüşləri.Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Qardaşxan Əzizxanlı. Azərbaycan poeziyasında vətəndaşlıq lirikası. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Leyla Ramazanova. XX əsrin I yarısı Azərbaycan filoloji fikrində Avropa ədəbiyyatı məsələləri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Aysel Qurbanova. Azərbaycan romantizmində milli ruhun bədii ifadəsi. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası