Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

İlhamə Sultanova. “Molla Nəsrəddin” jurnalı və özbək satirik ədəbiyyatı: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Sabir Əsədov. Müasir Cənubi Azərbaycan poeziyasında milli-mənəvi dəyərlərin bədii inikası (1979-2019): filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Gülbəniz Babayeva. “Molla Nəsrəddin” və türk satirik mətbuatı - filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Qabil Əliyev. “Kommunist” qəzetində tənqid və ədəbi proses (1919–1991-ci illər): filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Günel Əskərova. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında sosial-psixoloji roman (Əlabbas, Azad Qaradərəli, Aslan Quliyev): filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Türkan Zeynalova. XX Əsrin əvvəlləri Azərbaycan poeziyası ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Lalə Həsənova. Azərbaycan ədəbiyyatında bədii-sənədli nəsrin tipologiyası və inkişaf mərhələləri: filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası

Sevda Hüseynova. Müasir ingilis və Azərbaycan ədəbiyyatında yaradıcı şəxsiyyət obrazı: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

İradə Yusifova. Mixail Şoloxov yaradıcılığı və Azərbaycan ədəbiyyatı: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

İlkiyyə Hacıyeva. Çağdaş Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf meyilləri (1990–2010-cu illər): filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Südabə Ağabalayeva. Müstəqillik dövrü "Azərbaycan" jurnalında milli-mənəvi dəyərlərin bədii ifadəsi- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Səbinə Əhmədova. "Məcməüş-Şüəra" ədəbi məclisi və XIX əsrin II yarisi-XX əsrin vvəllərində Bakı ədəbi mühiti - filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Könül Hacıyeva. XV əsr Azərbaycan poeziyasında dövrün ictimai-tarixi, mədəni hadisələrinin əksi: filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası

Bahar Məmmədova. Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində gerçəkliyin əksi: filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası

Kamil Adışirinov. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında Şəki ədəbi-mədəni mühitinin rolu (1900-2015-ci illər): filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası

Nəsrəddin Musayev. Əbdülbaqi Gölpınarlının yaradıcılığında türk xalqları ədəbiyyatı problemləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Gülər Abdullayeva. Şeyx Qalib yaradıcılığında Füzuli ənənələri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası.

Dilarə Əliyeva. Azərbaycan nəsrində modernizm: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Nurlanə Mustafayeva. Azərbaycan ədəbiyyatinin mərhələ və problemləri Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Əzizağa Nəcəfov. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı klassik türk ənənələri kontekstində: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Esmira İsmayılova. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Aytən Heybətova. Paşa Qəlbinurun poeziyası: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Elnurə Abdullayeva. XX əsr Cənubi Azərbaycan poeziyasinda milli kimlik mübarizəsinin bədii əksi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Fəridə Vəliyeva. XIII–XV əsrlər türkdilli poeziyada folklor motivləri və eşq probleminin təqdimi prinsipləri: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Aqil İslamlı. 60-80-ci illər Azərbaycan poeziyasında Nazim Hikmət ənənəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Zalxa Orucova. Hüseynbala Mİrələmovun nəsrində insan və zaman problemi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Aytən Əliyeva. Mir Cəlalın elmi və ədəbi irsinin nəşri və biblioqrafiyası: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Güntəkin Musayeva. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında folklor janr variantları: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Gülnarə Həsənova. Lev Tolstoy yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatında resepsiyası: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Vüsalə İbrahimova. ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusunda əsərlərin janr xüsusiyyətləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası