Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Südabə Ağabalayeva. Müstəqillik dövrü "Azərbaycan" jurnalında milli-mənəvi dəyərlərin bədii ifadəsi- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Səbinə Əhmədova. Məcməüş-Şüəra ədəbi məclisi və XIX əsrin II yarisi-XX əsrin vvəllərində Bakı ədəbi mühiti - filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

Könül Hacıyeva. XV əsr Azərbaycan poeziyasında dövrün ictimai-tarixi, mədəni hadisələrinin əksi: filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası

Yasemin Meydan. Azərbaycan və Türkiyə tarixi romanlarında Şah İsmayıl obrazı: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Bahar Məmmədova. Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində gerçəkliyin əksi: filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası

Kamil Adışirinov. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında Şəki ədəbi-mədəni mühitinin rolu (1900-2015-ci illər): filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası

Nəsrəddin Musayev. Əbdülbaqi Gölpınarlının yaradıcılığında türk xalqları ədəbiyyatı problemləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Gülər Abdullayeva. Şeyx Qalib yaradıcılığında Füzuli ənənələri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası.

Dilarə Əliyeva. Azərbaycan nəsrində modernizm: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Nurlanə Mustafayeva. Azərbaycan ədəbiyyatinin mərhələ və problemləri Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Əzizağa Nəcəfov. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı klassik türk ənənələri kontekstində: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Esmira İsmayılova. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Aytən Heybətova. Paşa Qəlbinurun poeziyası: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Elnurə Abdullayeva. XX əsr Cənubi Azərbaycan poeziyasinda milli kimlik mübarizəsinin bədii əksi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Fəridə Vəliyeva. XIII–XV əsrlər türkdilli poeziyada folklor motivləri və eşq probleminin təqdimi prinsipləri: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Aqil İslamlı. 60-80-ci illər Azərbaycan poeziyasında Nazim Hikmət ənənəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Zalxa Orucova. Hüseynbala Mİrələmovun nəsrində insan və zaman problemi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Aytən Əliyeva. Mir Cəlalın elmi və ədəbi irsinin nəşri və biblioqrafiyası: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Güntəkin Musayeva. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında folklor janr variantları: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Gülnarə Həsənova. Lev Tolstoy yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatında resepsiyası: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Vüsalə İbrahimova. ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusunda əsərlərin janr xüsusiyyətləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Sima Şəfizadə. Müasir Azərbaycan və Türkiyə hekayələrində milli xarakter problemi (1995-2015):filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Nərmin Məmmədova. Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühiti: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Şəhanə Əliyeva. Azərbaycan dramaturgiyasında semiotik kodlardan istifadə prinsipləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Loğman Əliyev. Əli İldırımoğlu yaradıcılığiıda milli-mənəvi özünüdərk: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Çevik Ali İhsan Erdoğan. Qasim Tinistanovun elmi-ədəbi görüşləri: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Pərvanə Məmmədli. Cənubi Azərbaycanda milli mətbuat və ədəbi-bədii fikrin inkişaf mərhələləri: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Gülnar Yunusova. Haruki Murakaminin yaradıcılığında postmodernizm: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Xanım Sultanova. XX yüzil Azərbaycan poeziyasinda mifopoetik ənənə: Filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Günel Şıxaliyeva. Əli bəy Hüseynzadə və Qərbi Avropa ədəbi-nəzəri fikri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası