Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Kitablar

Ümummilli Lider Heydər Əliyev İli - 2023: məqalələr toplusu

Mirzə Məhəmməd Axundov. Şeyx Nizami

Mənzər Niyarlı. Vətəndən vətənə

Mənzər Niyarlı. Seçilmiş əsərləri

Mənzər Niyarlı. Sənətin sehri

Salidə Şərifova. Fərəc Fərəcov yaradıcılığının problematikası, janr müxtəlifliyi və bədii xüsusiyyətləri

Salidə Şərifova. Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığının janr müxtəlifliyi

“Nizami Gəncəvi almanaxı”nın dördüncü cildi

Nizami Ganjavi almanac iii year of Nizami Ganjavi

Azərbaycan Qəzeti. 1918-1920 = Azerbaijan Newspaper. 1918-1920

Zakirə Əliyeva. Türkiyə ədəbi mühiti və xalq yazıçısı Anarın yaradıcılığı

Zakirə Əliyeva. Çağdaşları Anar haqqında

Zakirə Əliyeva. Anar - Ömür yolu. Yaradıcılığı

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı

Zakirə Əliyeva. İki onillik fəaliyyətin hesabat mənzərəsi

Abuzər Bağırov. Y.E.Bertels və Azərbaycan

Генезис Азербайджанского романа – Шарифова Салида

İsa Həbibbəyli. "Kitabi-Dədə Qorqud" - yazılı epos və ya epopeya

Salidə Şərifova. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində

İbrahim Yusifoğlu. Mənə bircə gilə göz yaşı bəsdi

Qəndab Haqverdi. Fədai şair Qaflantının həyatı və sənəti. Sənətkarın elmi pasportu - 26.

Salidə Şərifova.Qərb və Şərq ədəbiyyatında janr qarışığının nəzəri problemləri və ədəbi təsiri (rus dilində)

Aynurə Mahmudova. Füzuli ədəbi məktəbi. (XVI -XVIII əsrlər)

Azərbaycan poeziyasının Fikrət Qocası

Аида Фейзуллаева. Просторы мысли

Аида Фейзуллаева. В свете компаративистики

Salidə Şərifova. Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşma prosesi (XX əsrin əvvəllərinə qədər)

Nizami Gəncəvi. "Kəlilə və Dimnə" motivləri

İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Əsgərli və b. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala. I kitab

İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Ə.Əsgərli və b. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala. II kitab