Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
ELM /

DİSSERTASİYA ŞURASI. MÜDAFİƏLƏR

Kamil Adışirinov. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında Şəki ədəbi-mədəni mühitinin rolu (1900-2015-ci illər): filologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası

Nəsrəddin Musayev. Əbdülbaqi Gölpınarlının yaradıcılığında türk xalqları ədəbiyyatı problemləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Gülər Abdullayeva. Şeyx Qalib yaradıcılığında Füzuli ənənələri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Dilarə Əliyeva. Azərbaycan nəsrində modernizm: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Nurlanə Mustafayeva. Azərbaycan ədəbiyyatinin mərhələ və problemləri Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Əzizağa Nəcəfov. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı klassik türk ənənələri kontekstində: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Esmira İsmayılova. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Aytən Heybətova. Paşa Qəlbinurun poeziyası: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Elnurə Abdullayeva. XX əsr Cənubi Azərbaycan poeziyasinda milli kimlik mübarizəsinin bədii əksi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Fəridə Vəliyeva. XIII–XV əsrlər türkdilli poeziyada folklor motivləri və eşq probleminin təqdimi prinsipləri: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Aqil İslamlı. 60-80-ci illər Azərbaycan poeziyasında Nazim Hikmət ənənəsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Zalxa Orucova. Hüseynbala Mİrələmovun nəsrində insan və zaman problemi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Aytən Əliyeva. Mir Cəlalın elmi və ədəbi irsinin nəşri və biblioqrafiyası: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Güntəkin Musayeva. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında folklor janr variantları: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Gülnarə Həsənova. Lev Tolstoy yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatında resepsiyası: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Vüsalə İbrahimova. ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusunda əsərlərin janr xüsusiyyətləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Sima Şəfizadə. Müasir Azərbaycan və Türkiyə hekayələrində milli xarakter problemi (1995-2015):filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Nərmin Məmmədova. Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühiti: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Şəhanə Əliyeva. Azərbaycan dramaturgiyasında semiotik kodlardan istifadə prinsipləri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Loğman Əliyev. Əli İldırımoğlu yaradıcılığiıda milli-mənəvi özünüdərk: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Çevik Ali İhsan Erdoğan. Qasim Tinistanovun elmi-ədəbi görüşləri: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Pərvanə Məmmədli. Cənubi Azərbaycanda milli mətbuat və ədəbi-bədii fikrin inkişaf mərhələləri: filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Gülnar Yunusova. Haruki Murakaminin yaradıcılığında postmodernizm: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Xanım Sultanova. XX yüzil Azərbaycan poeziyasinda mifopoetik ənənə: Filologiya elmləri doktoru dissertasiyası

Günel Şıxaliyeva. Əli bəy Hüseynzadə və Qərbi Avropa ədəbi-nəzəri fikri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Rəqsanə Zeynalova. Şamil Salmanovun elmi-ədəbi irsi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Xəyalə Cəfərova. Müasir nəsrdə mistifikasiya ideya-estetik vasitə kimi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Fikrət Əhmədov. Bulud Qaraçurlu Səhəndin həyatı və yaradıcılığı: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Şəfa Əliyeva. Azərbaycan tənqidi realist dramaturgiyasında dialoq və monoloq: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Gülnarə Məmmədzadə. Müstəqilik dövrü Azərbaycan şeirinin struktur və semantik təhlili