Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Avtoreferatlar

2005 - avtoreferatlar

21-02-2017 [ 16:07 ] [ oxunub:134 ]
printerA+ | A-

Aybəniz İbiş qızı Əliyeva. Azərbaycan romantikləri və Türkçülük hərəkatı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aynur Adil qızı Qasımova. XIX əsr rus ədəbiyyatında türk folklorunun yayılma və mənimsəmə tarixi. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) – 10.01.09. – Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Aynur Sədrəddin qızı Xəlilova. Aşıq rəvayətləri: təsnifi və poetik sistemi. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Bədinxan Balaca oğlu Əhmədov. Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Dürdanə Mahmud qızı Vəkilova. Romantizmin tipologiyası problemləri. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı), - 10.01.08. – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Əhəd Pişgər. “Müəlləqatül – səb” Klassik ərəb poeziyasının möhtəşəm abidəsi kimi. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Əsgər Adil oğlu Rəsilov. Türk ədəbiyyatında bədii – publisistik janrların yaranması və inkişaf yolları. – 10.01.02. – Türk xalqları ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Gülnur Yaqub qızı Mahmudova. Ərəb ədəbi dilində sinonimiya. – 10.02.12. – Sami dilləri. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Lalə Qəmbər qızı Əliyeva. İmadəddin Əl – İsfahaninin “Haridatu-l-kəsr və Cəridatu-l-əsr” əsəri XI –ci əsrin sonu XII – ci əsr ərəb – müsəlman poeziyasının abidəsi kimi. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Lalə Tofiq qızı Əfəndiyeva. Müasir Azərbaycan nəsrində şəxsiyyət problemi. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.08. – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Naira Pünhan qızı Əfəndiyeva. Orta əsrlər ərəb məqamələrinin Qərbi Avropa ədəbiyyatına təsiri. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Nigar Şövqi qızı Göyçayskaya. Ərəb və aAzərbaycan nəsrində Babək və Xürrəmilər obrazı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Səidə Faiq qızı Məmmədova. Əkrəm Əylislinin bədii nəsri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sənan Məmmədəli oğlu İbrahimov. Klassik Azərbaycan poeziyasıda ideya və mövzu problemləri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sevda Rafiq qızı Allahverdova. Qərb etikasında və siyasi fəlsəfəsində vətəndaş cəmiyyəti ideyasının əxlaqi əsaslarının təhlili. – 09.00.05. - Etika. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Seyran Kazım oğlu Məmmədov. Cahizin ədəbi görüşləri. – 10.01.03. - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Sona Məhəmməd qızı Vəliyeva. Ədəbi - estetik fikirdə milli ideya təlimi – Azərbaycançılıq: təşəkkülü və inkişaf yolu. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.08. - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Taleh Hüseyn oğlu İsmayılov. Cəlil Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” dramı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Tehran Əlişan oğlu Mustafayev. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Tural Tofiq oğlu Hüseynov. Hüseyn Cavid Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Ülkər Zakir qızı Məmmədova. Şihabəddin Yəhya Sührəvərdinin ədəbi yaradıcılığı. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Vahid Əzizağa oğlu Əzizov. Sabir satiralarında müasirlik. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Vüqar Aydın oğlu Qarabaği. Qurani – Kərimin qiraəti və onun linqvistik əsasları. – 10.02.12. – Sami dilləri. (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Xatirə Bədrəddin qızı Bəşirli. “Koroğlu” eposunun poetikası. – 10.01.09. - Folklorşünaslıq. (Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)

Yusif Mürsəl oğlu Ağayev. Ərəb – Azərbaycan intibah ədəbiyyatı əlaqələri. – 10.01.01. - Azərbaycan ədəbiyyatı. – 10.01.03. – Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) (Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)