Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

AUTO-REFERATS

Shukufa Gadimova. Formation period of Turkish Divan poetry

04-05-2017 [ 11:27 ] [ read:70 ]
printer A+ | A-
fancybox

ŞÜKUFƏ İBRAHİM qızı QƏDİMOVA

 TÜRK DİVAN POEZİYASININ TƏŞƏKKÜL DÖVRÜ

(XIII-XV ƏSRLƏR)

5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı

Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi

Müdafiə “___”___2017-ci il saat “__” - da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdindəki

D 01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ-1143, Bakı, H. Cavid prospekti 115, Akademiya şəhərciyi, Əsas bina, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elektron akt zalı, IV mərtəbə

Avtoreferat 

Dissertasiya Şurasının elmi katibi:                            İsmixan Məhəmməd oğlu Osmanlı 

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor