Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

AUTO-REFERATS

2015 - autoreferats

26-04-2017 [ 11:16 ] [ read:133 ]
printerA+ | A-

Teymurov Turan Mövlud oğlu. Muxtar Auezovun "Abay" romanında epik vüsət və bədii detal [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5717.01 

Kazımova Sevinc Beydulla qızı. Həsən Seyidbəylinin yaradıcılıq yolu [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01 

Hüseynova Turan Azər qızı. Nazim Hikmətin şeir dilinin leksikası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5710.01 .