Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

AUTO-REFERATS

2016 - autoreferats

26-04-2017 [ 11:16 ] [ read:763 ]
printerA+ | A-

Əhmədov  Şəmsi Pənah oğlu. Mirzə Müslüm Qüdsi "Divan"ının filoloji tədqiqi [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5718.01 ; 5716.01 

Mollayi Böyükağa Əbdülhüseyn oğlu. Zəncan ədəbi mühiti (XX əsr) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01 

Aslanova  Nigar Qalib qızı. Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yaddaş problemi (1990-2010-cu illər) [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5716.01

OTHER NEWS