Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

SCIENTIFIC COUNCIL

It will be held ordinary meeting of the Scientific Council (12 may, 2017)

10-05-2017 [ 15:08 ] [ read:118 ]
printerA+ | A-
fancybox

NİZAMİ ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTUNUN

ELMİ ŞURASI

12 may 2017-ci il

                 G Ü N D Ə L İ K

Elmi-təşkilati məsələlər:                    

1.    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun rəsmi saytının yeni versiyada təqdimatı -  Akademik İsa Həbibbəyli;  fil.ü.f.d. Zakirə Əliyeva

2.    AMEA-nın müxbir üzvü Əlyar Səfərlinin 80 illik yubileyinə hazırlığın vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr haqqında - f.e.d. Fəridə Əzizova

3.    F.e.d., prof. Qəzənfər Paşayevin 80 illik yubileyinə hazırlığın vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr haqqında -    f.e.d.,prof. Məhərrəm Qasımlı

4.    AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda işə davamiyyət haqqında -   Akademik İsa Həbibbəyli  

Müsabiqə məsələləri:

1.    “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin baş elmi işçisi, f.e.d., dosent Salidə Şəmməd qızı Şərifovanın AMEA-nın professoru adı almasına dair

2.    “Nizamişünaslıq” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi fil.ü.f.d. Vəfa Davud qızı Hacıyevanın  5716.01 – “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə dosent elmi adı almasına dair

3.    “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi fil.ü.f.d Aqşin Araz oğlu Dadaşzadənin 5715.01 – “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid” ixtisası üzrə dosent elmi adı almasına dair

4.    “Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi fil.ü.f.d. Xədicə İsrafil qızı İsgəndərlinin 5716.01 – “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə dosent elmi adı almasına dair

 Çap məsələləri:

Kitablar:

1.“Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi  fil.ü.f.d., dos. Lütviyyə Əsgərzadənin “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı və Hüseyn Cavid” adlı  kitabının çapa tövsiyə olunması (elmi redaktor: f.e.d., prof. Zaman Əsgərli, rəyçilər: f.e.d. Alxan Bayramoğlu, f.e.d. Əlizadə Əsgərli)   

2. “Ədəbiyyatşünaslıq, plyus” Yaradıcılıq Birliyinin tərtib etdiyi “Ədəbiyyatşünaslıq, plyus” (birinci kitab) toplusunun çapa tövsiyə olunması (ideya və  ön sözün müəllifi, redaktoru: akademik İsa Həbibbəyli, tərtib edən, (Giriş məqaləsinin müəllifi və çapa hazırlayan f.e.d., prof. Vüqar Əhməd)

3. “Nizamişünaslıq” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi fil.ü.f.d., dos. Zəhra Allahverdiyevanın “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər” (məqalələr toplusu) kitabının çapa tövsiyə olunması (elmi redaktor: f.e.d., prof. Məmməd Əliyev, rəyçilər: f.e.d., prof. Fəridə Əzizova və f.e.d., prof. Ataəmi Mirzəyev)

4.“Məhtimqulu Fəraqinin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında” adlı məqalələr toplusunun  çapa tövsiyə olunması (elmi redaktoru və ön sözün müəllifi: akademik İsa Həbibbəyli, rəyçi: f.e.d., prof. Məmməd Əliyev, toplayıb nəşrə hazırlayanı fil.ü.f.d. İsmixan Osmanlı, nəşrə məsul: Töhfə Talıbova)

5. Böyük türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqi ədəbi irsinin Azərbaycanda nəşri və tədqiqi haqqında biblioqrafiyanın çapa tövsiyə olunması (elmi redaktoru və ön sözün müəllifi: akademik İsa Həbibbəyli, tərtib edənlər: fil.ü.f.d. İsmixan Osmanlı və Elmi nəşrlər və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri Töhfə Talıbova)

6. “Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin elmi işçisi Təranə Abdullayevanın “Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bədii yaradıcılığı” adlı kitabçasının çapa tövsiyə olunması (redaktor:  f.e.d. prof. Zaman Əsgərli, rəyçilər: fil.ü.f.d. Güldəniz Qocayeva, fil.ü.f.d.Şahbaz Musayev)

2.”Ədəbiyyat məcmuəsi” üçün

1. “Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi fil.ü.f.d., dos. Könül Hacıyevanın “XV əsr Azərbaycan şairi Xəlilinin əsərlərinə yazılan nəzirələr haqqında” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (rəyçilər: fil.ü.f.d., dos. Leyli Əlizadə, fil.ü.f.d, dos. Lalə Əlizadə)

2. “XX əsr (sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin doktorantı  Gülşən Şahmurad qızı Ağabəyin  “Sabir satira ənənəsi və M.S.Ordubadinin 20-ci illər yaradıcılığı” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (redaktor; f.e.d., prof. Bədrixan Əhmədov, rəyçilər: fil.ü.f.d. İlham Məmmədli, fil.ü.f.d. Hicran Nəsibova)

3. “Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin magistrantı Pəri Həsənlinin “Məhəmməd Füzulinin “Söhbətül-əsmar” əsərinin tədqiq tarixinə dair” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (rəyçilər: f.e.d., dos. Ataəmi Mirzəyev, fil.ü.f.d., dos. Zəkulla Bayramlı)

4. Azərbaycan Dillər Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”          kafedrasının dosent əvəzi, fil.ü.f.d. Sevinc Kazımovanın “Şəxsiyyət və cəmiyyət mənəvi-əxlaqi axtarışlar müstəvisində” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (rəyçilər: “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının dosenti, fil.ü.f.d. Aytac Zeynalova, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının dosenti, fil.ü.f.d. Sofiya Mirəzyeva)

 

 

 

 

3.“Xəbərlər” üçün

1.     Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət Özbək dili və Ədəbiyyatı Universitetinin baş elmi işçisi, fil.ü.f.d. Curayev Cəlaləddinin “Azərbaycan şairi-Ziya Təbrizi” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (rəyçilər: f.e.d. Almas Binnətova, fil.ü.f.d. Siracəddin Hacı)

 “Mətbuat tarixi və publisistika” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Gülbəniz Babayevanın ““Molla Nəsrəddin” jurnalında folklor motivləri (bayatılar əsasında)” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (rəyçilər: f.e.d. Elçin Mehrəliyev və fil.ü.f.d.  Rauf Sadıxov)

 

5.   “Ədəbi əlaqələr” üçün

1.    “Azərbaycan – Asiya ədəbi əlaqələri” şöbəsinin elmi işçisi Leyla Həsənzadənin “Henrix Heyne poeziyasının tərcümə problemləri” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (rəyçilər: f.e.d., prof. Lyudmila Səmədova, f.ü.f.d.Şəhla Qurbanova)

2.    4. “Azərbaycan – Asiya ədəbi əlaqələri” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Leyla Ramazanovanın “Vilyam Şekspir yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (rəyçilər: f.e.d., prof. Gülər Abdullabəyova, f.e.d.,dos. Bəsirə Əzizəliyeva)

3.    “Dünya ədəbiyyatı və komparativistika” şöbəsinin elmi işçisi və dissertantı İradə Yusifovanın “Şoloxov yaradıcılığında humanizm” adlı məqaləsinin çapa tövsiyə olunması (rəyçilər: f.e.d. Aida Feyzullayeva, f.e.d. Tamara Şərifli)

                                                                 fil.ü.f.d., dosent Aygün Bağırova

              Elmi katib:                           fil.ü.f.d., dosent Aygün Bağırova

OTHER NEWS