Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Авторефераты

Шукюфа Гасымова. Развитие тюркской поэзии Диван

22-05-2017 [ 11:04 ] [ прочитано:329 ]
printerA+ | A-

ŞÜKUFƏ İBRAHİM qızı QƏDİMOVA

 TÜRK DİVAN POEZİYASININ TƏŞƏKKÜL DÖVRÜ

(XIII-XV ƏSRLƏR)

5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı

Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi

Müdafiə “___”___2017-ci il saat “__” - da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdindəki

D 01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ-1143, Bakı, H. Cavid prospekti 115, Akademiya şəhərciyi, Əsas bina, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elektron akt zalı, IV mərtəbə

   Avtoreferat 

Dissertasiya Şurasının elmi katibi:                            İsmixan Məhəmməd oğlu Osmanlı

                                                                                            filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

                                     

Другие новости