Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Авторефераты

Парвана Исаева. Художественная структура азербайджанской литературы и мифо-эпические мышления ХХ века

30-03-2017 [ 13:33 ] [ прочитано:102 ]
printerA+ | A-

PƏRVANƏ BƏKİR QIZI İSAYEVA

"XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ BƏDİİ STRUKTURU VƏ MİFOPOETİK TƏFƏKKÜR

(NƏSR VƏ DRAMATURGIYA ƏSASINDA)" 

5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı Filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın

PDF yüklə