Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

MEETINGS

D. 01.131 - It will be held ordinary meeting of the Dissertation Council

23-06-2017 [ 13:19 ] [ read:441 ]
printerA+ | A-
45731

       30 iyun 2017-cı ildə  saat 1430-da  D. 01.131 - Dissertasiya Şurasının  iclası olacaq.

      

 Agenda:

1.  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Pərvin Ələmdar qızı Nurəliyevanın “Anar nəsrində tale və zaman kataklizmləri axarında dəyişən və dəyişməyən insan”  mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyasının  müdafiəsi. Defence of the thesis for PhD of Parvin Alamdar gizi Nuraliyeva in the topic of "Perminant and non-perminant person in the stream of fortune and cataclysms in the prose of Anar"

 

2.  Filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  Jalə  Süleyman qızı Şükürovanın “Əziz Dövlətabadinin “Süxənvərani-Azərbaycan” təzkirəsi Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsində bir qaynaq kimi”mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyasının  müdafiəsi. Defence of the thesis for PhD of Jala Suleyman gizi Shukurova in the topic of " Suxanvari-Azerbaijan memoirs of Aziz Dovlatabadi as a source  in the exploration of Azerbaijani literature"