Menu
Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi

SEARCHES. INVESTIGATIONS

Intellectual poetry: from numerical relations to literary meanings - Elnara Akimova

05-09-2023 [ 11:58 ] [ read:61 ]
printerA+ | A-
103637

About the poems of Ali Shirin Shukurlu

Poet-essayist, writer Ali Shirin Şukurlu is among the poets distinguished by the freedom and breadth of poetic imagination and poetic symbolism in contemporary poetry. His poems, due to their poetic direction, have the power to characterize a certain stage of modernity searches of Azerbaijani poetry.

Əli Şirin Şükürlü Azərbaycan poeziyasında əsasən, şeir-esse janrının və ədəbi suprematizm ədəbi cərəyanının müəllifi kimi tanınır. Suprematizm ( latınca supremus - mənası "ən yüksək" deməkdir) - təsviri sənətdə avanqard cərəyandır, əsası 1913-cü ildə Kazimir Maleviç tərəfindən  qoyulub. Yəni sadə həndəsi fiqurların (üçbucaq, dairə, kvadrat və s.) abstrakt formalarından rəsm əsərlərində istifadə texnikasını əsas götürən bu cərəyanın ədəbiyyatda, poeziyada işlənmə rakursu da bu məqamla bağlıdır. Başlıca məqsəd həndəsi fiqurların abstaksiyasından yaranmış əsərlərin yol açdığı estetik mənaları, fəlsəfi fikirləri üzə çıxarmaqdır. Əli Şirin Şükürlüyə görə, "movcud olan hər şeyin öncə "riyazi dildə" ifadəsi vardır. Hər şey həndəsi formaya malik olub, əsasında ədədi münasibətlər dayanır".

Əli Şirin Şükürlünün bu yöndə qənaətləri onun elmi-bədii-publisistik üslubda yazdığı "Ədəbi suprematizm və Dünyaya yeni baxış" (2019) adlı kitabında ətraflı şərhini tapmışdır. Bu kitaba müəllifin iki müxtəlif elmi-fəlsəfi konsepsiyası əsasında ərsəyə gələn - İntellektual poeziya haqqında nəzəriyyəsi və bu nəzəriyyənin formalaşmasında mühüm rol oynayan  riyazi qanunauyğunluq əsasında qurduğu fəlsəfi model daxil edilmişdir.

Şair üçün ətrafda görünən hər şey həndəsi izahı olan mövcudluqdur. Əli Şirin Şükürlü bütün mövcudluğun, hətta mövcud olmayanın belə izahını verməyə cəhd edən mətnlər yaradır. Onun şeirlərində və nəsr əsərlərində (magik realizmə aid iki povest, hekayə və esselərində) rəqəm və hərflər əsas obrazlardır. Bütün var olanlara, bütün nəsnələrə münasibətdə fərqli bir dünyagörüş meydana qoymaq Əli Şirin Şükürlünün poetik kredosunun əsas mahiyyəti sayıla bilər. Bu fərqlilik nədə özünü göstərir? Şairin yaradıcılıq laboratoriyası üçün belə bir model aparıcıdır: elmi informasiya - fəlsəfi düşüncə - bədii təfəkkür: Eİ - FD - BT. Yəni müəllif istənilən ədəbi mətnə elmi anlayışın fəlsəfəsindən nəzər yetirir, bu üç müxtəlif düşüncə sistemi arasındakı mövcud bağları üzə çıxarmağa çalışır.   "Ədəbi suprematizmi şərh edən Şükürlüyə görə, intellektual təmayüllü bədii mətnlər yaradarkən elmi nəzəriyyələrin, elmi faktların və anlayışların fəlsəfi düşüncə vasitəsilə mətnlərə gətirilməsi texnikası informasiya - fəlsəfi düşüncə - bədii təfəkkür komponentlərinin şərtləndirdiyi ardıcıllıqla həyata keçirilir" (Azər Turan). Müəyyən poetik nümünələr əsasında fikrimizi əsaslandıraq:

 

Ağac həm də quşdu, quş - balıq,

balıq - su, su - torpaq, torpaq - insan,

insan - idrak, idrak - Allah, Allah - kainat.

Göyüzü - dəniz, ulduzlar - çiçək,

çiçəklər - kəpənək, kəpənəklər - uçuş;

Uçuşun nə olduğunu heç nə anlada

            bilməz kəpənək uçuşu qədər.

 

Bu şeirdə müəllif kəpənək uçuşundan sonra sonsuzluq işarəsi qoymaqla onun ənginliyinin, intəhasızlığının ifadəsinə çalışır.Və istədiyinə nail olur. Bir işarə ilə ən dərin duyğuların şəklini yaradır. Əli Şirin Şükürlünün poeziyaya tətbiq etmək istədiyi amil elə bu məqamla bağlıdır. Müxtəlif rəmz, işarə, sxem, həndəsi fiqurlardan yararlanmaqla oxucunu mənəvi varlığın sirlərinə yaxınlaşdırmaq, idrakın  rolunu hiss, duyğu qədər önə çəkmək:

 

nəsə qalır adamdan

getdiyi məkanlarda və getdiyi adamlarda,

nəsə qalır yoxluğundan savayı.

Nəsə qalır daima geriyə səsləyən,

            Qravitasiya təsirini

Uzaqlıqların belə zərrəcə

            Azalda bilmədiyi nəsə -

dəqiq adını tapmaq çətin olur çox zaman.

 

Bu cür bədii-estetik manevrlər Əli Şirin Şükürlünün əksər şeirləri üçün xarakterikdir. "V şəklində uçuş - azadlığın fəlsəfəsi" şeirinə diqqət edək:

 

V şəkilli uçuşları seyr etdim bir qədər: VVV...

hər biri ayrılıqda

bir uçağı xatırladar səmada həm də.

Azadlığın əsl fəlsəfəsini anladım:

Azadlıq vərdiş imiş, demə,

hər yaranmışda olmayan bacarıq -

başqa heç nə.

Məsələn, quşların uçmaq vərdişi kimi.

 

Göründüyü kimi, şairin poeziyaya gətirmək istədiyi yenilik - zəkanın dəqiq məntiqi ölçüləri ilə ona uyuşan və uyuşmayan məfhum və hadisələr arasında əlaqə yaratmaq və bununla, insanın, dünya və təbiətin özü haqqında yeni təsəvvür və dünyagörüşü formalaşdırmaqdır. Maraqlı olan həm də budur ki, şairin qabartdığı və önəmsədiyi bütün idraki yüksəlişlər, kainatın rasional inkişaf sxemi qarşısında mənəvi dəyərlər güdaza verilmir. Əksinə, bu şeirlərin özü hər cür rasional hücuma qarşı bir üsyan, etiraz təsiri bağışlayır. Bəhs edilən hər şey özünün bədiyyat enerjisi ilə keçmişə, qədim mədəniyyət qatlarına bağlanır. Metafizik yüksəlişdən yeni dünyanın, yeni paradiqmaların gətirdiyi nizamsızlığa enmə məqamı bu şeirlərdə əsas təsvir predmetidir:

 

Zamanı daha çox zamana şahid köhnə

saatlar anladar - fırlasan oxlarını geriyə

döndərə bilməzsən yaşananları:

"Yaşanmış sevdasan, zamantək

geri dönməzsən, keçmiş zamansan artıq".

 

Sevgi ismarışları süni yaddaşlarda, neçə baytlıq sevgi uyuyar elektron xatirələrdə; yerini verməz saralmış vərəqlərdəki sevgi məktublarının. Texniki tərəqqi - ülvi hisslərin qənimi.

Süni intellektin zamanı gəlir; əlvida sevgilərə, əllər yuxarı!

Əli Şirin Şükürlü bu cür riyazi münasibətlər və məntiqi formaların aparıcı olduğu şeirlərinə vətən, torpaq ağrısını da yerləşdirə bilir. Onun 2008-ci ildə yazdığı "Azərlə Baycanın hekayəsi" adlanan şeir pritçası var. Bu pritçada Azərlə Baycanın sevgisindən bəhs edilir. Amma bu necə sevgidir? Vətən sevgisi, talan olmuş yurd yerinin həsrəti. Mətndə işğal altında olan torpaq anlayışı itirilən şərəf obrazı ilə gözəl xarakterizə olunur.

Bilirsən, Baycan,

mən bir qızı sevirdim uşaq vaxtından,

əsir apardılar gözüm görəsi,

onun adı Şərəf idi. Ş-ə-r-ə-f...

boğulur Azərin səsi.

...Azər içindəki havadan qaçır ...

 ...Yəni belə olacaq -

illər ötüb keçəcək,

sən mənsiz yaşayacaqsan,

mən sənsiz öləcəyəm?!.

 

Əli Şirin Şükürlü həm də minimalist şeirlər müəllifidir. Həyat, ölüm, sevgi, qadın, müxtəlif ömür yaşantıları barədə düşüncələrin poetik şəkildə mənalandırıldığı bu şeirlərdə təsvir, söz israfçılığına yol verilmədən metaforik çoxmərtəbəlik yaradılır, iki, bəzən üç misra bizi gerçəkliyi panoram şəklində qavramağa kömək edir.

 

Ölüm - nə tez yayılırmış

sükutun səsi.

***

Yaxınlaşdım

dənizə, uçdu qağayılar.

***

Hamının olan qadının

bətni kimsəsizliklə dolar.

Doğar

balası kimsəsizlik olar.

***

Göy üzü islanmaz

Yağışdan sonra.

Yağışdan sonra bulanmaz çirkaba

Batmaz göy üzü.

***

Qapılar

İnsanın özündən çıxış yoludur.

***

Gizləndim

Özümü axtardığım yerdə.

 

Bu formatda, "Yağış, gölməçə və günəş" adlı belə bir minimalist şeirə baxaq. Müəllif mətni sanki söz və düşüncə oyunu üzərində qurur, amma bununla həm də dilə yaradıcı münasibət göstərir:

 

yağış

yağış yağış

yağış yağış yağış

yağış yağış yağış yağış...

gölməçə gölməçə gölməçə... gölməçələr

yağış yağış yağış yağış...

yağış yağış yağış

yağış yağış

yağış

gün çıxır

gün çıxır gün çıxır

gün çıxır gün çıxır gün çıxır

gün çıxır gün çıxır gün çıxır gün çıxır...

quruyur gölməşələr

yenə yağış

yenə yağış yenə gölməçə

yenə yağış yenə gölməçə yenə günəş

..........................................................

yaranan hər şey

öz-özünü sonsuz təkrar edər

 

Əli Şirin Şükürlünün bütün şeirlərində mənəvi-əxlaqi harmoniya axtarışını görməmək mümkün deyil. Fəqət bu axtarış əzmi fərdi taleləri rədd edən harmoniya üzərində qərarlaşmır. Əksinə, poetik dərkin predmetinə çevrilən bütün situasiyalarda söhbət insanlıqdan gedir, bütün sosial və mənəvi problemlər insanların psixologiyası çərçivəsində, obrazda, estetik ümumiləşdirmələrdə açılır və öz kəskin çaları, natural boyası ilə poeziya tarixinə həm də XXI əsrə verilmiş şərh, ümumiləşdirmə məzmunu kimi daxil olur. Bu şeirdə olduğu kimi məsələn: "Şər yoxdu, Şər - Xeyirin yoxa çıxdığı məqamdı: // elə söylərdi Zərdüşt təəccüb və heyrət içində, // baxıb yalnız əyləncə və təmtəraq əsiri soydaşlarının // dəyişməyən iki min beş yüz illik oxşarlığına...".

OTHER NEWS