Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Книги

2023 - Год Общенационального Лидера Гейдар Алиева - 2023

29-11-2022 [ 13:52 ] [ прочитано:447 ]
printerA+ | A-

Azərbaycan ədəbiyyatında vətən və dövlətçilik məfkurəsinin intibahı Heydər Əliyevdən – İlham Əliyevə  (kitab) /Ренессанс идеологии Родины и государственности в азербайджанской литературе от Гейдара Алиева до Ильхама Алиева/ - Akademik İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağırlı,L.Həsənova.

Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala ( I kitab) /Образ Гейдара Алиева в литературе: от исторической реальности к идеалу/ - Akademik İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağırlı, L.Həsənova.

​Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala ( II kitab)  /Образ Гейдара Алиева в литературе: от исторической реальности к идеалу/ - Akademik İ.Həbibbəyli, T.Əlişanoğlu, Ə.Əsgərli, E.Akimova, A.Bağırlı, L.Həsənova

Heydər Əliyev. Müdriklik mücəssəməsi: məruzələr, çıxışlar, görüşlər, müsahibələr  /Гейдар Алиев. Воплощение мудрости: доклады, выступления, встречи, интервью/

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı /Гейдар Алиев и азербайджанская литература/  - (kitab)- akademik B.Nəbiyev, M.Qasımlı, N.Cabbarlı, T.Kərimli, V.Quliyev, N.Şəmsizadə

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu: Heydər Əliyevdən - İlham Əliyevə” /Эпос «Китаби-Даде Горгуд»: от Гейдара Алиева до Ильхама Алиева»/ - (kitab) -Akademik İsa Həbibbəyli 

Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasəti və müasir dövr   /Литературная политика Гейдара Алиева и современная эпоха/ (məqalə)- Akademik İsa Həbibbəyli 

Heydər Əliyevin böyük ədəbiyyat siyasəti / Великая литературная политика Гейдара Алиева/  (məqalə- Akademik İsa Həbibbəyli

Mənim prezidentim. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 Yaşına - /Мой президент. К 100-летию великого лидера Гейдара Алиева / (kitab) - AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqillik dövrü ədəbiyyatının memarı kimi /Великий лидер Гейдар Алиев как архитектор литературы периода независимости/ (məqalə) - AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Anarın "Unudulmaz görüşlər"ində Heydər Əliyev  /Гейдар Алиев в "Незабываемых встречах" Анара/ (məqalə) -AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Heydər Əliyevin ədəbiyyat sevgisi: təşəkkül və özünüifadə /Любовь Гейдара Алиева к литературе: становление и самовыражение / (məqalə) - AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu

Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlərimiz /Гейдар Алиев и наши национальные нравственные ценности / -  filol.e.d. Qəzənfər Paşayev

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı /Гейдар Алиев и азербайджанская литература / - filol.e.d. Pərvanə Bəkirqızı

Heydər Əliyevin ədəbiyyat meyarı: millilik, tarixilik və müasirlik /Критерий литературы Гейдара Алиева: национальность, историчность и современность/ (məqalə) - filol.e.d. Elnarə Akimova

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətində Cənubi Azərbaycan: sevgisi və ağrısı ilə  /Южный Азербайджан в политической деятельности Гейдара Алиева: с любовью и болью/ (məqalə) - filol.e.d. Elnarə Akimova

Heydər Əliyevin gücü, yaxud özünəqayıdışın Cavid intibahı /Власть Гейдара Алиева, или Джавидский ренессанс самовозвращения/ - filol.e.d. Elnarə Akimova

Heydər Əliyev və Səməd Vurğun ocağı... /Гейдар Алиев и Самед Вургун.../ (məqalə) -  filol.e.d. Aslan Salmansoy

Ulu öndərlə muzeydə keçirdiyimiz 2 saatlıq görüş ömürlük yaddaşıma yazıldı: müsahibə /Двухчасовая встреча с великим лидером в музее осталась в моей памяти на всю жизнь/ -  filol.e.d.  Lütviyyə Əsgərzadə  

İbrahim Yusifoğlunun poemasında Heydər Əliyevin bədii obrazı haqqında /О художественном образе Гейдара Алиева в поэме Ибрагима Юсифоглу/ - filol.e.d.  Salidə Şərifova

Ədəbiyyata həyatdan gələn qəhrəman /Герой из жизни в литературу/ - filol.ü.f.d. Aygün Bağırlı

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xilaskar obrazı çağdaş hekayə güzgüsündə /Образ-спаситель общенационального лидера Гейдара Алиева в зеркале современного нарратива/ - filol.ü.f.d. Elnarə Qaragözova

O, Günəş ömrüdü, sönməyəcəkdir  (kitab)  /Он был жизнью Солнца, он не погаснет/ - İbrahim Yusifoğlu

 

Другие новости