Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

670x95

2023 - Год Общенационального Лидера Гейдар Алиева - 2023

29-11-2022 [ 13:52 ] [ прочитано:149 ]
printerA+ | A-

Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasəti və müasir dövr   -Литературная политика Гейдара Алиева и современная эпоха - Академик Иса Габиббейли

Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqillik dövrü ədəbiyyatının memarı kimi - Великий лидер Гейдар Алиев как архитектор литературы периода независимости - член-корр. НАНА, Техран Алишаноглы

Anarın "Unudulmaz görüşlər"ində Heydər Əliyev  - Гейдар Алиев в "Незабываемых встречах" Анара - член-корр. НАНА, Техран Алишаноглы

Heydər Əliyevin ədəbiyyat sevgisi: təşəkkül və özünüifadə  - Любовь Гейдара Алиева к литературе: становление и самовыражение - член-корр. НАНА, Техран Алишаноглы

Heydər Əliyevin ədəbiyyat meyarı: millilik, tarixilik və müasirlik  -Литературные критерии Гейдара Алиева: национальность, историчность и современность -д.филол.н. Эльнара Акимова

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətində Cənubi Azərbaycan: sevgisi və ağrısı ilə - Южный Азербайджан в политической деятельности Гейдара Алиева: с любовью и болью - д.филол.н. Эльнара Акимова