Menu
Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт литературы имени Низами Гянджеви

Диссертационный совет. Диссертации

Гульнара Мамедзаде. Структурно-семантический анализ Aзербайджанской поэзии периода независимости

22-02-2022 [ 20:45 ] [ прочитано:49 ]
printerA+ | A-
102001

MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ŞEİRİNİN STRUKTUR VƏ SEMANTİK TƏHLİLİ

İxtisas: 5715.01-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Elm sahəsi: Filologiya

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş

D İ S S E R T A S İ Y A

https://literature.az/raAdmin/uploads/files/2022/02/22/22/c758a590c78d8fbe9cd24046bc4dfbf9.pdf

Другие новости